Possev-Verlag V. Gorachek KG, 1971 Frankfurt/Main Printed in Germany

Designed by Alexey Bolshakov; Salekhard, 2002